Letní sleva na zboží skladem 5%. Platí do 1.8.2024 nebo do vyprodání zásob

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, které uzavírají kupní smlouvu  prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.mydlovykvet.cz. (dále je „internetový obchod“).

Prodávajícím se rozumí provozovatel elektronického obchodu www.mydlovykvet.cz  společnost Lott, s.r.o., se sídlem Petržílkova 2488/50, IČO 26134381, zapsána v Obchodním rejstříku dne 3. 12. 1999 Rg. Oddíl C, vl. 73224 (dále jen "prodávající").

1.4. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která odeslala elektronickou objednávku, zpracovanou webovým rozhraním internetového obchodu (dále jen „kupující“)

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řídí obchodním zákoníkem a řeší se dle individuálně sjednaných podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Elektronická objednávka a zákaznický účet

2.1. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, zpracovaný webovým rozhraním obchodu obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, způsob platby a doručení, náklady na doručení.

2.2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.3. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh kupní smlouvy.

2.4. Objednávka (nebo její část) potvrzená prodávajícím formou e-mailu, odeslaného na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce či v uživatelském účtu je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká  Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravy, způsob doručení, způsob úhrady. 

2.5. Prodávající umožňuje nákup bez registrace. Kupující může provést registrace a zřídit svůj zákaznický (uživatelský) účet.  Kupující může přistupovat do svého zákaznického účtu a provádět objednávání zboží, prohlížet své objednávky, aktualizovat údaje při jakékoliv jejich změně, apod. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.  Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

2.8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.Storno elektronické objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím, čili před uzavřením kupní smlouvy. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
Prodávající uplatní právo na úhradu škody v případě nákupu zboží, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo vyrobit a také v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. 

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 - v případě objednávky na dobírku, pokud objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.);
 - v případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky;
 - v případě, že zboží se vyprodalo a/anebo není skladem v požadovaném množství. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na jeho účet ve lhůtě do 5-ti kalendářních dnů;
 - v případě, že kupující neprovede úhradu objednávky (platba předem) ve lhůtě 10 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na firemní zákazníky.
V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ v objednávce), právo na odstoupení od smlouvy kupujícímu nevzniká. 

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4. 2. VOP.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.2. Postup v případě odstoupení od kupní smlouvy

4.2.1. Kupující musí kontaktovat prodávajícího (viz Kontakty) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením:
- čísla objednávky,
- jména a příjmení,
- data převzetí objednávky,
- čísla bankovního účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

4.2.2. Kupující vrátí zboží zpět na adresu prodávajícího (viz Kontakty). Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.
Zboží musí být ve stavu, aby mohlo být dále nabízeno dalším zájemcům:
-  nepoškozené/nepoužité.
-  kompletní, se vším původním příslušenstvím (včetně příbalového letáku apod.) a v originálním prodejním obalu výrobce zboží (tím se nemíní přepravní obal);
-  pečlivě a bezpečně zabalené.

Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží nekompletní, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na náklady vzniklé v důsledku snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno tím, že spotřebitel se zbožím nakládal jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zboží musí být zaslané spolu s dokladem o zakoupení.

Zboží musí byt zaslané doporučeně (ne dobírkou! Zásilky na dobírku nebudou akceptovány!) a raději i pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu dopravcem. Ponechte si podací lístek do té doby, než vám od nás přijde potvrzení, že jsme balíček přijali.

Náklady spojené s navrácením zboží (např. na přepravu, balení) nese kupující. 

4.2.3. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, budou peníze za zboží v plné výši zaslané převodem na účet kupujícího a to do 7 dnů po fyzickém obdržení vraceného zboží prodávajícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Při platbě kartou vám vrátíme peníze na váš účet vedený k vaší platební kartě. Vracení peněz v hotovostech nebo poštovní poukázkou není možné. 

4.2.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Cena zboží

5.1. Cena zboží je uvedena včetně DPH.
5.3. Kupující má možnost platit v následujících měnách: CZK a EUR (kupující ze Slovenska).
5.4. Minimální ani maximální hodnota objednávky není stanovena.

6.Poštovné a balné

6.1. Prodávající si balné neúčtuje. Zásadně se snažíme balit objednané zboží do již použitých krabic. Šetříme přírodu a vaše peníze.

6.2. Cena poštovného je uvedena včetně DPH.
Více informací o způsobu dopravy naleznete v sekci: Doprava a platby

7. Podmínky a možnost platby za zboží a náklady spojené s jeho doručováním

Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Kupní cenu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

7.1. Jednorázovým převodem z účtu nebo vkladem na bankovní účet prodávajícího (uvedený v sekci Kontakty a také v elektronickém potvrzení objednávky). Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Objednávky budou vyřízené do 2 pracovních dní od přijetí platby.
Objednané zboží bude pro kupujícího rezervované po dobu 5-ti kalendářních dnů. Jestliže nedojde k uhrazení objednávky do 5-ti dnů od potvrzení objednávky, bude objednávka ze strany prodávajícího stornována.

7.2. Uhrazením dobírky (v hotovosti nebo kartou) při převzetí zboží.

7.3. Platební kartou, která má povolené platby na internetu. Přenos je šifrovaný a bezpečný. Při zadávání karty si můžete zvolit, jestli máme kartu uložit/neuložit v bance. Pokud ji uložíme, nebudete muset opakovaně zadávat platební údaje při každém dalším nákupu. Změnit nastavení karet, odebrat, či přidat novou můžete kdykoliv v nastavení svého uživatelského účtu.

Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. V případě souhlasu kupujícího, bude faktura zaslána elektronický. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dodací podmínky

8.1. Dodávky objednaného zboží se vyřizují v pořadí, v jakém došly a jsou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu.  U každého zboží je uvedena jeho dostupnost.

8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.3. Zboží je dodáváno prostřednictvím Zásilkovny na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.5. Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

8.6. Zboží dodáváme na území České republiky. Dodání zboží na území jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

9. Práva z vadného plnění a reklamační řád

9.1. Reklamační řád je nedílnou součástí VOP. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s VOP a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
9.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
9.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména, že:

- zboží odpovídá popisu na webové stránce, hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí a provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.4. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

9.5. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání kupujícímu přiložena (nebo zaslána elektronický) faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.
Kupující uplatnění práv z vadného plnění je povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.mydlovykvet.cz doložením originálu tohoto dokladu o zakoupení.

9.6. Kupující potvrzuje, že při převzetí zboží od dopravce se kvůli případné reklamaci balík rozbalil a zkontroloval před tím, než podepsal doručení zboží bez závad, zejména:

- Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednaný, zboží nerozbalujte, neotvírejte, odmítejte převzetí zásilky);
- Zda je výrobek v neporušeném stavu, počet balíků, neporušenost či poškození obalu, kompletnost zboží;
- Zda zboží nemá zjevnou vadu, zda fungují všechny jeho jednotlivé části.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit emailem nebo telefonicky a to bez zbytečného odkladu. Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na adrese sídla společnosti (viz Kontakty).

9.7. Pokud reklamace bude uznána, prodávající a kupující se dohodnou ohledně způsobu řešení reklamace. Zboží lze vyměnit, opravit, poskytnout slevu z kupní ceny nebo úplně odstoupit od smlouvy.


10. Řešení sporů

Spory týkající se reklamací (pokud prodávající a kupující se sami nedokážou dohodnout na oboustranně přijatelném kompromisu) se mohou řešit mimosoudně. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Předtím, než se kupující obrátí na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu, musí se nejprve pokusit o vyřešení sporu přímo s prodávajícím.
Přílohou návrhu musí být doklad o tom, že se kupujícímu nepodařilo spor vyřešit s prodávajícím přímo.

Pro mimosoudní řešení sporů může kupující využit také platformu pro řešení sporů online provozovanou Evropskou komisí (Online Dispute Resolution Platform) na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr a Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11. Odpovědnost za vady na internetové stránce www.mydlovykvet.cz

11.1. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na stránkách internetového obchodu jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Výrobky se dělají ručně, proto v uvedených rozměrech mohou být nepodstatné odchylky.

11.2. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na stránkách internetového obchodu a také jejích ceny.

11.3. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z odkazovaných webových stránek.

12. Ochrana osobních dat

12.1. Prodávající se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie naleznete na stránce  Ochrana Osobních Údajů

12.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.3. Politika cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.  Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Režim, kdy jsou shromažďovány cookie sobory o návštěvníkovi, je aktivován výlučně na základě souhlasu návštěvníka, kdy tento zvolí možnost „Souhlasit“ v černém banneru v dolní části webové stránky.
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a použitím souborů cookies.

Shromážděné cookie soubory zpracováváme prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) za účelem analýzy a zvýšení kvality naších služeb.

Více o používání souborů cookie na stránce Ochrana Osobních Údajů 

13. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Aktualizováno dne 1.07.2023

Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souboru cookie naleznete na stránce   Ochrana Osobních Údajů

Přílohou obchodních podmínek je formulář pro odstoupení od smlouvy: formular-na-vraceni-zbozi

Přílohou obchodních podmínek je Formulář pro uplatnění reklamace