Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů 

Cílem tohoto prohlášení je informovat zákazníky o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Mydlovykvet.cz

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je provozovatel e-shopu Mydlovykvet.cz  společnost Lott s r.o., IČO: 261 34 381, se sídlem Petržílkova, 158 00 Praha 5, zapsána v Obchodním rejstříku dne 3.12.1999 Rg. Oddíl C, vl. 73224. Osoba pověřená ochranou osobních údajů: ing. I. Vobliková, jednatelka Lott, s.r.o.,  e-mail: irina@mydlovykvet.cz,  lott@lott.cz,

Žádné zvláštní (citlivé) osobní údaje (specifikované v § 4 odst. 1 písm. b, GDPR) nejsou a nebudou shromažďované a zpracovávány.

2. Účely a důvody zpracování osobních  údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno zákonně podle těchto právních důvodů (titulů):
- uzavření a plnění kupní smlouvy;  realizace objednávky;  řešení případných reklamací, pohledávek, apod.;
- zákonná povinnost - splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (např. povinnost řádně vést účetnictví, povinnost archivovat dokumenty obsahující osobní údaje po zákonem stanovenou dobu, aj.); 
- oprávněné zájmy Lott, s.r.o. a jejich ochrana.

Ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely není třeba souhlas. Tímto prohlášením plníme zákonnou povinnost správce přehledně informovat subjekty údajů o tomto zpracování.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem zboží (uzavřením a plněním kupní smlouvy) na webu Mydlovykvet.cz

Webové stránky Mydlovykvet.cz můžete využívat každý, aniž by nám přímo poskytl nějaké osobní údaje.

V případě nákupu zboží u Mydlovykvet.cz Vás žádáme a následně zpracováváme následující osobní údaje:

- jméno a příjmení;

- e-mailová adresa;

- telefonický kontakt;

- adresa pro doručení zboží;

- fakturační adresa.

4. Zpracování osobních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy a vyřízení reklamací

V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na Mydlovykvet.cz bude Lott, s.r.o. žádat zákazníka o poskytnutí čísla jeho bankovního účtu a následně zpracovávat tyto údaje a to samostatně, v nezbytném rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné finanční transakce a k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na uvedený bankovní účet (tj. za účelem oprávněných zájmů).

V případě reklamace bude Lott, s.r.o. zpracovávat osobní údaje za účelem vyřízení takové reklamace a pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.

Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti Lott s.r.o. reklamaci vyřídit.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Všechny osobní údaje zákazníků zpracovává Lott, s.r.o. samostatně v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Data jsou pravidelně zálohována a uložena na externím disku. K počítači a k médiím nemá nikdo jiný přístup.

Správce poskytuje údaje zákazníků v nezbytně nutném rozsahu jenom jednotlivým příjemcům osobních údajů na základě smluv a dohod. Jsou to osoby podílející se na balení, dodání zboží, realizaci plateb, provozování e-shopu Mydlovykvet.cz, zejména:

- Smluvním partnerem (zpracovatelem) dat v omezeném, nezbytně nutném pro vedení účetnictví rozsahu je externí účetní;

Pro doručení objednávky zákazníkovi poskytujeme osobní údaje zákazníka (a to: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží) příslušnému přepravci anebo smluvnímu partneru, který poskytuje pro Lott, s.r.o. službu osobní odběr aj. služby zprostředkování prodeje;

- Subdodavatelem správce zajišťujícím služby provozování e-shopu Mydlovykvet.cz je Shoptet

Kromě pojmenovaných smluvních partnerů nejsou a nebudou žádné osobní údaje zákazníků nikomu předávány (vyjma případných oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy). Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  

6. Doba zpracování a archivaci osobních údajů 

Podle zákonů č.563/1991 Sb. o účetnictví a č.235/2004 Sb., o DPH prodejní doklady (účtenky, faktury) budou zpracovány a archivovány po dobu až 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy pro dozorový orgán - Finanční úřad ČR. 

Archivované doklady budou přístupné pouze správci osobních údajů.

7. Práva zákazníků spojená s ochranou osobních údajů

Osobní údaje jsou ze strany Lott, s.r.o. zpracovávány transparentním způsobem a subjekty údajů mají po celou dobu jejich zpracování následující práva:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
- právo odvolat souhlas se zpracováním (písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek).

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

8. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

Osobní údaje také mohou být zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů.

V případě Vašeho zájmu o zasílání nabídek a informování o novinkách eshopu Mydlovykvet.cz  (newsletteru) na základě Vašeho souhlasu shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

- jméno a příjmení  (nebo nick) a  e-mailová adresa.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je dobrovolný, a je poskytován na dobu neurčitou do jeho odvolání. Souhlas dáváte pouze Lott, s.r.o., který je jejich správcem i zpracovatelem současně.

Na základě souhlasu budete zařazeni do databáze uchazečů o novinky z oblasti služeb Mydlovykvet.cz, nikoli třetích stran. Osobní údaje nebudou nikdy předány žádné třetí straně.
Souhlas se zasláním newsletteru je získáván tak, že vyplníte příslušný formulář na webových stránkách Mydlovykvet.cz. Na tuto e-mailovou adresu Vám přijde nejprve potvrzovací e-mail, který bude obsahovat odkaz potvrzující Váš souhlas (již podruhé). Po potvrzení Vašeho souhlasu bude Vaše e-mailová adresa zařazena do databáze - seznamu odběratelů novinek. Pokud odkaz nepotvrdíte, Váš e-mail bude v seznamu Mydlovykvet.cz evidován jen dočasně, jako nepotvrzený kontakt,  a po 60 dnech bude ze seznamu vymazán.

Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete odvolat kdykoli, a to jak kliknutím na odkaz „Nezasílat“ který je na viditelném místě každého newsletteru, tak i písemně správci osobních údajů nebo na adrese sídla společnosti Lott s r.o.

Newslettery rozesíláme nepravidelně, ne častěji než jednou za měsíc.

9. Zpracování protokolových souborů

K údajům, které získáváme automaticky, patří protokolová data webového serveru. Při každém vašem přístupu na některou stránku  a při každém stažení souboru jsou do protokolového souboru na serveru ukládána přístupová data o tomto procesu. 
To jsou:

- webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku www. tvojezdravi.eu navštívil;
- IP-adresa;
- datum přístupu a doba přístupu;
- dotaz (nebo zadaná klíčová slova) návštěvníka;
- kód odpovědi http;
- přenášené skupiny dat;
- client detection (rozpoznání klienta) (mobil, stolní počítač, atd.);
- údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil;
- pokud se přihlásíte uživatelským účtem, tak i přihlašovací údaje pro odpovídající službu.

Vaše osoba není na základě těchto informací identifikovatelná, pokud se nepřihlásíte svým uživatelským účtem.

Tato uložená data nezasahují do soukromí návštěvníků stránek, jsou používána výlučně anonymně ke statistickým účelům, vyhodnocení funkčnosti stránek, určení nejprodávanějšího zboží, apod. ke zlepšení naších služeb pro zákazníky.

Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Tímto prohlášením plníme zákonnou povinnost Vás informovat o tomto zpracování.

Politika cookies

Webové stránky Mydlovykvet.cz můžete používat ve dvou režimech -  kdy tzv. cookies soubory nejsou aktivovane, anebo v režimu, kdy aktivované jsou.

Aktivace cookies souborů provedete vlastnoručně, pokud zvolíte možnost „Souhlasit“ v vyskakujícím banneru v dolní části webové stránky Mydlovykvet.cz.

Mydlovykvet.cz nevyužívá soubory cookies pro cílenou reklamu. Cookies, která používáme, nezasahují do soukromí návštěvníků stránek, ale zlepšují uživatelské prostředí naších stránek.  

Aktivace souborů cookies dělá prohlížení a nákup na stránkách bezproblémovým a příjemnějším, budete moci plně využívat všechny funkce našich stránek.

Berte prosím na vědomí, že některé funkce (jako např. přihlášení, historie nákupního košíku, aj.) nefungují vůbec nebo nefungují správně, pokud deaktivujete cookies. Deaktivace cookies vede k omezení funkčnosti webových stránek a snižuje celkový uživatelský zážitek.

Váš souhlas potřebujeme na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Kromě toho můžete již shromážděné cookie soubory manuálně vymazat ze svého počítače a zrušit  shromažďování jakýchkoliv cookies souborů pomocí změny nastavení svého prohlížeče, neboť většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení.

Informace o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies v různých prohlížečích můžete najít na níže uvedených webových stránkách:
Internet Explorer
Chrome
Mozilla
Firefox
Android

Co jsou cookies?

Soubory cookie jsou malé textové soubory (série kódů), které se ukládají ve Vašem prohlížeči.

Z hlediska jejich trvanlivosti lze cookies rozdělit na dva základní typy:

Krátkodobé čili „session cookie“, které jsou pouze dočasné, platí po dobu Vaší návštěvy a několik minut po opuštění stránek Mydlovykvet.cz pozbývají platnosti a

dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení delší dobu nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení cookies a nastavení vašeho prohlížeče). Tyto soubory usnadňují nastavení stránek, když se vrátíte, pomáhají s přihlášením nebo s připomenutím nabídky eshopu Mydlovykvet.cz v reklamních plochách jiných webů.

Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení.

Jaké soubory cookie používáme:

- Esenciální, nebo klíčové (funkční) cookies, které  slouží ke správné funkčnosti eshopu tak, aby proces nákupu probíhal bezproblémově. Díky cookies poznáte, které stránky jste dříve navštívili, jestli máte něco v košíku nebo jestli jste přihlášeni. Soubory cookies pomáhají při zapamatování přihlašovacích údajů registrovaných zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat.

Jsou to soubory cookie: PHPSESSID. Jsou to krátkodobé čili „session cookie“.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatele. Vaše osoba není na základě těchto informací identifikovatelná.

- Sledovací (čili trekingové), analytické a konverzní cookies třetích stran (Heuréka, Sklik, Zboží, Hyperzboží, Google Analytics) které nám pomáhájí  analyzovat a zlepšovat kvalitu internetového obchodu -  analyzovat jak funguje reklama, výkon různých prodejních kanálů,  zlepšovat uživatelské pohodli stránek, sledovat a analyzovat návštěvnost, optimalizovat naše marketingové aktivity apod.

Současně jde o cookies Google Analytics:  krátkodobé: _utmt,  _utmb, _utmc, _utmz a dlouhodobý: _utma, jehož životnost je 2 roky.

Shromážděné cookie soubory zpracovává služba Google Analytics, vyvinutá a provozovaná společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google Inc. o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Služba Google Analytics je běžně používána většinou webu. Je to nástroj od společnosti Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek získávat podrobná statistická data o užívání svého webu. Díky této službě je možné sledovat aktuální i historickou návštěvnost, chování uživatelů, konverze, prodeje a další. Je nezbytná pro průběžné hodnocení a zlepšení naších služeb pro zákazníky. 

Shromažďování cookie souborů o Vaši návštěvě naších stránek službou Google Analytics můžete zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče a také pomoci instalací do Vašeho prohlížeče speciálního pluginu, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě webových stránek. Tento plugin (dostupný zde ) funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán.

Rychle zjistit jaké cookies používá ten či onen web můžete na strance www.cookie-checker.com

10. Odkazy na další webové stránky a užívání sociálních pluginů

Stránky Mydlovykvet.cz mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Dovolujeme si upozornit, že nemáme kontrolu nad soubory cookies jiných webových stránek (vyjma stránek, jejichž provozovatelem je Lott, s.r.o. – www.lott.cz a www.tvojezdravi.eu )  a Váš souhlas s používáním souborů cookies se na jiné webové stránky nevztahuje. 

Stránky Tvojezdravi.eu obsahuje sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž můžete sdílet obsah webové stránky se svými přáteli v sociálních sítích Facebook a Google Plus.

Plugin sítě Facebook, který je spravován spol. Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.
Plugin sítě Google Plus spravuje spol. Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Zapojením pluginů obdrží příslušné společnosti informaci, že jste navštívili určitou stránku webu Tvojezdravi.eu a v případě že jste přihlášeni u Facebook a Google Plus, jsou schopné přiřadit vaši návštěvu k vašemu uživatelskému účtu.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich dalšího zpracování a použití těmito společnostmi, stejně jako vaše práva a možnosti nastavení ochrany privátní sféry, naleznete po rozkliknutí těchto odkazů:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Google: http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html
 

11. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

12. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 2.12.2020.